Nơ Gấm PT-N-GAM

+ Chất liệu: Gấm có cataloge

+ Màu Sắt: Tự Chọn