Nơ phi bóng

+ Chất liệu: Phi bóng có cataloge

+ Màu Sắt: Tự Chọn